За връзка с нас: +359 44 66 71 03, +359 885 699 445, +359 887 272 339

Политика за защита на личните данни на физически лица – крайни потребители

Политика за поверителност

Поверителността на данните е от особена важност за нас.
Стремим се уеб страницата ни да е удобна и да съдържа възможно най-много информация, която би могла да ви интересува. Грижим се и за сигурното ѝ ползване, за да можете да сте спокойни, че личните ви данни и права са защитени.

I. ВЪВЕДЕНИЕ
Извършвайки дейността си, „КОРКОС” ООД, ЕИК 119008827, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Георги Обретенов” 11А, обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни. Тази интернет страница се притежава от „КОРКОС” ООД и се управлява от Дружеството в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”). Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права. „КОРКОС” ООД се стреми да Ви предостави достъпна и полезна информация на интернет страницата си. Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. „КОРКОС” ООД не продава вашите данни на други дружества или лица. Ако предоставяме Вашите данни на трети лица, то това са наши изпълнители, които обработват информацията от наше име, следвайки инструкциите ни и прилагайки нашия стандарт за защита на личните Ви данни. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни, която Ви предоставяме.

II. КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ?

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други).

III. СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ.
„КОРКОС” ООД събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни на Дружеството за изпълнение на предоставяне на услугите и стоките на „КОРКОС” ООД. Предоставянето на тези данни е напълно доброволно. Данните Ви служат за управление на Вашия профил в интернет страницата ни и управление на Вашите покупки. Също така могат да бъдат употребявани за статистически цели, които са свързани с подобряване качеството на услугите ни, както и маркетинг дейности на „КОРКОС” ООД. По-долу са изброени примери за видовете лична информация, които „КОРКОС” ООД може да събира, както и за начините, по които можем да я използваме.
Подробна информация за различните видове данни, които се събират, ще намерите, когато използвате съответната услуга на „КОРКОС” ООД и предоставяте информация на Дружеството.

IV. КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ?
– За създаване на профил в онлайн магазина, за управление на достъпа и идентифициране на профила Ви: две имена и e-mail адрес;
– За поръчки и/или договори да доставка на стоки: две имена, e-mail адрес, телефон за контакт, държава, адрес за доставка на поръчаните стоки;
– При запитване във формата за контакт – име, e-mail адрес, телефон за контакт;
– За издаване на фактура и обработването й – имената Ви, адрес за фактура, адрес на доставка, електронен адрес, използвано средство за плащане, сума на плащането и продукт/и, дата на покупката. Възможно е изискване и на лични данни, които са задължителни, съгласно нормативната уредба;

V. ЗА КАКВИ ЦЕЛИ И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ
ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ?

Основните дейности, цели и основания, които са свързани с обработване на личните данни за „КОРКОС” ООД са:
– Дейности по управление на електронния ни магазин;
– Данни за целите на изпълнение на направена поръчка от електронния магазин на „КОРКОС” ООД на основание сключването на договор;
– Осчетоводяване и фактуриране на покупките и електронния магазин на основание законовото ни задължение за това;
– Дейности по управление на Вашия профил на интернет страницата ни;
– Данни, свързани с управление на достъпа Ви (идентификация), на основание Вашето дадено съгласие.
В допълнение, Вашите данни се обработват от „КОРКОС” ООД и за целите на:
– Установяване на аномалии, рекламации, свързани с продукти на „КОРКОС” ООД, на основание легитимния интерес;
– Запитвания, отправени към нас, свързани с продукти, на основание съгласието Ви;

VI. РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ.
За случаите, в които „КОРКОС” ООД споделя информация за Вас с трети лица
– доставчици на „КОРКОС” ООД, Дружеството има механизми, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това. Вашите данни се считат за поверителни и за нашите партньори. Възможно е да се наложи – по закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене – „КОРКОС” ООД да разкрие личната Ви информация. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.
Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че такова разкриване е обосновано необходимо за прилагането на нашите правила и условия, или за да защитим своите дейности или потребители. Освен това, в случай на реорганизация, сливане или продажба е възможно да прехвърлим всякаква и цялата събрана лична информация на съответната трета страна.

VII. ТРАНСФЕР В ТРЕТИ СТРАНИ.
„КОРКОС” ООД не прехвърля данните Ви в трети страни извън ЕС като правило.

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ.
„КОРКОС” ООД взима предпазни мерки – включващи административни, технически и физически мерки – за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.
Всички служители на „КОРКОС” ООД са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът на служители на „КОРКОС” ООД до Вашите данни е ограничен до степента, необходима за извършване на техните задължения.
За случаите, в които „КОРКОС” ООД споделя информация за Вас с трети лица – доставчици на „КОРКОС” ООД, Дружеството има механизми, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това.

IX. СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ.
Ще задържим личната Ви информация за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата „Политика за защита на личните данни“, освен ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период. Според вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за съхранение, с изтичането на който информацията се изтрива окончателно.

X. ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ДАННИТЕ ВИ.
Ако сте предоставили Ваши лични данни на „КОРКОС” ООД, Вие разполагате със следните възможности по всяко време:

– да проверите точността, пълнотата и актуалността на информацията Ви за контакт, като влезете във Вашия профил в интернет страницата на „КОРКОС” ООД;- право на достъп до личните Ви данни, обработвани от „КОРКОС” ООД;
– право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни;
– право на преносимост на данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
– правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;
– право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на електронен бюлетин и други маркетингови комуникации и др.;
– право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните.
Ако искате да упражните правата си или да изявите отказ от получаване на електронния бюлетин и други маркетингови комуникации, може да се свържете с нас чрез попълване на Форма за искане от Физическо лице и след като попълните, да изпратите на email: Можем да откажем да обработваме заявки, които се повтарят неоснователно, изискват несъразмерни технически усилия, застрашават поверителността на други потребители, заявки, които са крайно непрактични или до които по закон, не се изисква достъп. Упражняването на Вашите права, когато те не са повтарящи се и неоснователни, не е обвързано със заплащане на такса.

XI. ДЕЦА.
Не събираме лична информация от деца на възраст под 16 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 16 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро. Ако родители и/или законни представители на деца открият, че деца под тяхното настойничество са дали данните си на „КОРКОС” ООД, свържете се с нас и ние ще изтрием информацията в най-кратък срок.

XII. ВАЛИДНОСТ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА.
Възможно е периодично да актуализираме своята „Политика за защита на личните данни“. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната „Политика за защита на личните данни“.

XIII. Данни за контакт.
Ако желаете да ни зададете въпроси, свързани с настоящата политика или защитата на личните данни на „КОРКОС” ООД, моля свържете се с нас на адрес .

Затвори

Количка

Нямате артикули в количката.