За връзка с нас: +359 44 66 71 03, +359 885 699 445, +359 887 272 339

Проекти

Иновации и Конкурентоспособност BG16RFOP002-6.002-0645-C01

Проект и главна цел: BG16RFOP002-6.002-0645-C01
„Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

Бенефициент: КОРКОС ООД

Обща стойност: 199 734,00 лв., от които 99 867.00 лв.
европейско и  0,00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 16.09.2022 г.
Край: 16.07.2023 г.

Повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на „Коркос“ ООД

На 20.06.2016 г. стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.001-0632-C01 „Повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на „Коркос“ ООД“

Основните цели на приекта са разширяване капацитета на дружеството и за увеличаване на приходите от износ.

За постигане на целите ще бъдат изпълнени следните дейности:

1/ Дейност за подобряване на производствените процеси.
2/ Дейност за разнообразяване на асортимента от продукти.
2/ Дейност за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.

Дейностите ще бъдат реализирани чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на следното технологично оборудване:

1. Автомат за рендосване и профилиране
2. Мотокар – 3000кг
3. Мотокар – 2500кг
4. Автоматична линия за нанасяне  и сушене на  масла
5. Машина за структуриране на дървесина
6. Широколентова шлайфмашина
7. Система за залепване
8. Делителен банциг
9. Циркуляр с карета и подрезвач
10. Аспирационна инсталация
11. Щрайхмус

С реализирането на проекта ще бъдат постигнати следните икономически резултати:

–          Нарастване на производителността на дружеството със 17,09 %;
–          Увеличаване на приходите от износ с 54,13 %
–          Увеличаване на ефективността на дружеството  с 15,18 %.

Настоящият проект ще допринесе за изпълнение на следните принципи на хоризонталните политики на ЕС:

1. Устойчиво развитие
2. Равнопоставеност и недопускане на дискриминация

Срокът за изпълнение на проекта е 15 месеца.

Общата стойност на проекта е 1 285 390.00 лева, от които 655 548.90 лева европейско, 115 685.10 лв. национално  и 514 156.00 лева собствено съфинансиране.

Проект № BG16RFOP002-2.001-0632-C01 Повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на „Коркос“ ООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Повишаване на енергийната ефективност в „КОРКОС” ООД

На  30.11.2017 г. , с подписването от страна на Управляващия орган по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и „КОРКОС“ ООД, стартира изпълнението на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-3.001-0798-C01 с наименование: „Повишаване на енергийната ефективност в „КОРКОС” ООД” по процедура чрез подбор BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и следни предприятия“ по приоритетна ос „Енергийна и ресурсна ефективност“

Обща цел на проекта е повишаване на конкурентоспособността на „КОРКОС“ ООД, чрез инвестиции и въвеждане в експлоатация на ново високотехнологично и високоенергийно ефективно оборудване.
Специфични цели на проекта са повишаване на енергийната ефективност и разширяване на капацитета за производство чрез въвеждане на един брой съвременна високоенергийно ефективна производствена технология, а именно Автоматизирана линия за производство на плотове.
Кратко описание: изпълнението на проекта е насочено към изпълнение на дейност Придобиване на ново производствено оборудване (закупуване на Автоматизирана линия за производство на плотове) в режим регионална инвестиционна помощ свързана с разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект чрез инвестиции във високо енергийно ефективно производствено оборудване.
Постигнати резултати от реализирането на проекта:  разширен капацитет на съществуващия стопански обект на кандидата със 38%, разширен капацитет на производство плотове със 266,67%, повишена енергийна ефективност(реализиране на енергийни спестявания 365820.00 kWh/год. или 20.34%) и ефикасност на производствения процес, намаляване на производствените разходи, подобряване на конкурентоспособността и устойчив растеж на кандидата.
Потребности от реализиране на проекта: в резултат на изпълнението на проекта се подобри енергийната ефективност и се повиши производствения капацитет на предприятието. Това пряко грантира устойчив растеж и повишаване на конкурентоспособността на “КОРКОС“ ООД, в съответствие с основната цел на настоящата процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“. Освен това, използването на съвременни високотехнологични енергоефективни машини повишава суровинната и енергийната ефективност на производството, което е принос към основната цел на Инвестиционен приоритет 3.1 „Енергийни технологии и енергийна ефективност” на ОПИК за растеж на предприятията.

Бенефициент: “КОРКОС” ООД
Обща стойност: 2 487 258,00 лв., от които 1 274 385,71 лв. европейско и 224 891,59 лв. национално съфинансиране.
Начало: 30.11.2017 г. Край: 30.05.2019 г.

В тази връзка и като част от минимални изисквания за публичните събития, които следва да бъдат проведени във връзка с изпълнението на АДБФП посочени в т. 3.5 и т. 4 от Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г., който представлява приложение 2.16 към Ръководството за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, Ви информираме, че заключителна пресконференция – публично събитие ще се проведе на 29.05.2019 г. (сряда) от 09:00 часа на адрес: Република България, област Сливен, община Сливен, гр. Сливен 8800, ул. „Светлина“ № 7 – „КОРКОС“ ООД.
Поканени да присъстват на пресконференцията са представители на Управляващия орган по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ – Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката, Областен информационен център – гр. Сливен (част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз), както и всички заинтересовани лица и медии.

—————————————————— www.eufunds.bg ——————————————————
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по проект №BG16RFOP002-3.001-0798-С01 „Повишаване на енергийната ефективност в „КОРКОС“ ООД“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „КОРКОС” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Тръжна процедура по проект BG16RFOP002-2.001-0632-C01

Във връзка с изпълнение на Договор № BG16RFOP002-2.001-0632-C01 и проект  с наименование „Повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на „Коркос“ ООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

КОРКОС ООД обявява тръжна процедура „„Избор с публична покана“ и предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на :

Обособена позиция 1. Автомат за рендосване и профилиране
Обособена позиция 2. Мотокар – 3000кг
Обособена позиция 3. Мотокар – 2500кг
Обособена позиция 4. Автоматична линия за нанасяне  и сушене на  масла
Обособена позиция 5. Машина за структуриране на дървесина
Обособена позиция 6. Широколентова шлайфмашина
Обособена позиция 7. Система за залепване
Обособена позиция 8. Делителен банциг
Обособена позиция 9. Циркуляр с карета и подрезвач
Обособена позиция 10. Аспирационна инсталация
Обособена позиция 11. Щрайхмус“

Дата на публикуване: 12.12.2016 г.
Краен срок за подоване на оферти: 19.12.2016 г.

Публичната покана и тръжните документи могат да бъдат изтеглени от ТУК.

Изпълнение на проект BG16RFOP002-2.001-0632-C01

На 20.09.2017 г. приключи изпълнението на проект BG16RFOP002-2.001-0632-C01 „Повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на „Коркос“ ООД“

За постигане на целите на проекта са изпълнени следните дейности:

1/ Дейност за подобряване на производствените процеси.
2/ Дейност за разнообразяване на асортимента от продукти.
2/ Дейност за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.

В изпълнение на дейностите e закупено и въведено в експлоатация следното технологично оборудване:

1. Автомат за рендосване и профилиране
2. Мотокар – 3000кг
3. Мотокар – 2500кг
4. Автоматична линия за нанасяне  и сушене на  масла
5. Машина за структуриране на дървесина
6. Широколентова шлайфмашина
7. Система за залепване
8. Делителен банциг
9. Циркуляр с карета и подрезвач
10. Аспирационна инсталация
11. Щрайхмус

През следващите три години се очаква да бъдат постигнати следните икономически резултати:

–          Нарастване на производителността на дружеството със 17,09 %;
–          Увеличаване на приходите от износ с 54,13 %
–          Увеличаване на ефективността на дружеството  с 15,18 %.

Настоящият проект има принос за изпълнение на следните принципи на хоризонталните политики на ЕС:

1. Устойчиво развитие
2. Равнопоставеност и недопускане на дискриминация

Общата стойност на проекта е 1 284 609,99 лв., от които 655 151,09 лeва европейско, 115 614,90 лева национално съфинансиране и 513 844.00 лева собствено съфинансиране.

Проект № BG16RFOP002-2.001-0632-C01 Повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на „Коркос“ ООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Изпълнение на проект №BG16RFOP002-3.001-0798-C01

Във връзка с изпълнение на Проект: №BG16RFOP002-3.001-0798-C01
„Повишаване на енергийната ефективност в “КОРКОС” ООД”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
КОРКОС ООД обявява тръжна процедура „„Избор с публична покана“
Дата на публикуване: 16.07.2018г.
Краен срок за подоване на оферти: 23.07.2018г.
Публичната покана и тръжните документи могат да бъдат изтеглени от ТУК.

Прекратяване на процедурата за избор на изпълнител по договор BG16RFOP002-3.001-0798-C01

Р Е Ш Е Н И Е

№ 2/ 07.08.2018 г.
За прекратяване на процедурата за избор на изпълнител
На основание чл. 9, ал. 1, т. 5 и т. 7 от Постановление №160/01.07.2016 г. на Министерския съвет, прекратявам процедура за избор на изпълнител чрез „ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА“ за избор на изпълнител с предмет: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на автоматизирана линия за производство на плотове – 1 брой“, във връзка с изпълнение на договор BG16RFOP002-3.001-0798-C01 – „Повишаване на енергийната ефективност в „КОРКОС“ ООД“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020,
Мотиви по чл. 9, ал. 1, т. 5 и т. 7:
При провеждане на посочената по-горе процедура за избор на изпълнител чрез „ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА“, съгласно реда и условията на ПМС №160/01.07.2016 г. във връзка със ЗУСЕСИФ, в Образец на оферта, относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура е заложено следното изискване на бенефициента: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на автоматизирана линия за производство на плотове – 1 брой:
Минимални технически и функционални характеристики:
  инсталирана мощност: 245.15 kW;
  производителност: 330 бр./ч.;
  компоненти на Автоматизирана линия за производство на плотове:
– инсталация за клинозъбно съединяване на къса дървесина: 124.5 kW                                                                                                     330 бр./ч.;
– автомат за хобеловане и  равнинно фрезоване: 124.5 kW                                                                              330 бр./ч.;
–     слепваща преса:  78.15 kW
      330 бр./ч.
  система за рециклиране на брака.
В доклад от Енергиен одит – Приложение Б към АДПБФП № BG16RFOP002-3.001-0798-C01 е посочено, че описаните минимални технически и/или функционални характеристики за инсталирана мощност: 245,15 kW, които осигуряват постигането на препоръчаните енергийни спестявания с изпълнението на мерките са максимално допустими, а в образец на оферта не е посочено изрично съответно пояснение. При така заложената неяснота не става ясно, реално инсталираната мощност: 245,15 kW каква следва да бъде – минимална или максимално допустима, като се има предвид, че допуснатата неяснота, относно условията за кандидатстване по настоящата процедура за определяне на изпълнител могат/ са могли да доведат до разубедителен ефект върху икономическите оператори, потенциални кандидати по същата.
В тази връзка и в съответствие с чл. 2, ал. 4 от Постановление № 160 на Министерския  съвет от 01.07.2016 г. се прекратява настоящата процедура, с оглед на което отново ще се приложи реда за събиране на оферти.
На основание чл. 9, ал. 3 от Постановление № 160 на Министерския  съвет от 01.07.2016 г. за настоящото решение да се уведомят в 3-дневен срок всички кандидати и Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.
Бенефициент:___________________
(трите имена, подпис и печат)
Янаки Атанасов Корков
                         Управител на „КОРКОС“ ООД
Подписано решение може да свалите от тук.

Тръжна процедура по проект №BG16RFOP002-3.001-0798-C01

“Във връзка с изпълнение на Проект: №BG16RFOP002-3.001-0798-C01

„Повишаване на енергийната ефективност в “КОРКОС” ООД”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
КОРКОС ООД обявява тръжна процедура „„Избор с публична покана“
Дата на публикуване: 08.08.2018г.
Краен срок за подоване на оферти: 15.08.2018г.
Публичната покана и тръжните документи могат да бъдат изтеглени от ТУК.

Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.077-1891-C01 Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Бенефициент: “КОРКОС” ООД

Обща стойност: 150 000,00лв., от които 127 500,00лв.
европейско и 22 500,00лв. национално съфинансиране.

Начало: 25.01.2021г.
Край: 25.04.2021г.

Затвори

Количка

Нямате артикули в количката.